Internetsite van KK Vertalingen & Trainingen

 

ALGEMENE VOORWAARDEN van KK Vertalingen & Trainingen KVK-nummer: 30174184

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden.

1.1           Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de tolk/ vertaler (verder te noemen de vertaler) en een opdrachtgever waarop de vertaler deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door de vertaler uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2           De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de vertaler, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2 - Offertes. Totstandkoming van de overeenkomst.

2.1           Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.

2.2           De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever

van de offerte van de vertaler of indien geen offerte is uitgebracht door schriftelijke bevestiging van de vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht

2.3           Indien de vertaler voor de offerte de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien kan de vertaler echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen.

2.4           Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.5           De vertaler mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de vertaler heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de vertaler zijn verstrekt.

 

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten.

3.1           Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2           Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

3.3           Indien de vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht

 

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten. Geheimhouding.

4.1           De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2           De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. De vertaler is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3           Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de vertaler het recht een opdracht (mede ) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De vertaler zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.4                De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor risico en rekening van de opdrachtgever.

4.5                De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de vertaler is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

 

Artikel 5 - Intellectueel eigendom.

5.1           Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het

auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.

5.2           De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs of andere intellectuele eigendomsrechten in

verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Ontbinding.

De vertaler is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem

toekomende vorderen.

 

Artikel 7 - Reclames en geschillen.

7.1           De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken

en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te melden.

Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2           Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering

kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.3                Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt, indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

 

Artikel 8 -  Termijn en tijdstip van levering.

8.1           De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2           Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien

op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot

eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De vertaler is in dat geval niet gehouden

tot enige schadevergoeding.

8.3           De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering

of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem.

8.4           Levering van gegeven via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het

moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

 

Artikel 9 - Honorarium en betaling.

9.1           Het honorarium voor een vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. De vertaler kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2           Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening

9.3                Ingeval van buitengerechtelijk incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,00 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 70,00.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid: vrijwaring.

10.1         De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare

gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

10.2             Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler van iedere aansprakelijkheid.

10.3             Indien een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade met zich meebrengt en letselschade tot gevolg heeft, is vertaler niet aansprakelijk voor de letselschade en de overige schade welke hieruit voortvloeit.

10.4             De vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

10.5             De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 45.000,00 per gebeurtenis. De door vertaler te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door de opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

10.6         De opdrachtgever is verplicht de vertaler te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de vertaler bestaat.

10.7         Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is vertaler nimmer aansprakelijk

 

Artikel 11 - Overmacht.

11.1         Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege‚ en transportbelemmeringen.

11.2         Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de vertaler niet mogelijk is, langer duurt dan 1 maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval de verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid haar op grond van de wet toekomt.

11.3             Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artike1 12 - Toepasselijk recht.

12.1         Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Nederlands recht van toepassing.

12.2             Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 13 - Depositie en inschrijving.

13.1         Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Veendam onder nummer 30174184.

13.2         KK Vertalingen & Trainingen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Veendam onder nummer 30174184.