Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw interesse voor onze onderneming. KK Vertalingen & Trainingen vindt gegevensbescherming zeer belangrijk. Het is in principe mogelijk om zonder enige opgave van persoonsgegevens gebruik te maken van de website van KK Vertalingen & Trainingen. Als een betrokkene echter via onze website van speciale diensten van onze onderneming gebruik wil maken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens is vereist en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking is, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene vindt altijd plaats krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en krachtens de voor KK Vertalingen & Trainingen geldende landspecifieke bepalingen inzake gegevensbescherming. Door middel van deze privacyverklaring wil onze onderneming het publiek graag informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Daarnaast worden betrokkenen door middel van deze privacyverklaring op de hoogte gebracht van hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft KK Vertalingen & Trainingen tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om indien mogelijk volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Desalniettemin zijn er bij op internet gebaseerde gegevensoverdracht in principe beveiligingslekken mogelijk zodat er geen absolute bescherming kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definitie van begrippen

De privacyverklaring van KK Vertalingen & Trainingen is gebaseerd op de terminologie die wordt gehanteerd door de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, leggen wij graag eerst de gebruikte terminologie uit.

Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

Tot persoonsgegevens wordt alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de “betrokkene”) gerekend. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door de toewijzing van kenmerkende eigenschappen zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online wachtwoord of een of meer specifieke kenmerken waaraan de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon herkenbaar is.

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

Onder verwerking wordt elk uitgevoerd proces of een reeks van dergelijke processen verstaan dat al dan niet plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen die verband houden met persoonsgegevens. Daaronder vallen het verzamelen, registreren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, het gebruik, openbaarmaking door verstrekking, verspreiding of andere vorm van beschikbaar stellen, vergelijken of linken, het beperken, verwijderen of vernietigen.

Verwerkingsbeperking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking daarvan in de toekomst te beperken.

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, met name aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat daarvoor aanvullende informatie nodig is. Een voorwaarde is daarbij dat die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, organisatie of andere instantie die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens beslist. Indien het doel en de middelen van een dergelijke verwerking zijn voorgeschreven door het Europese recht of het recht van de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden geregeld op grond van het Europese of nationale recht.

De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, organisatie of andere instantie die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

De ontvanger is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, organisatie of andere instantie aan wie de persoonsgegevens bekend worden gemaakt, onafhankelijk van het feit of het daarbij een derde betreft of niet. Overheidsinstanties die krachtens Europese of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde onderzoeksopdracht worden echter niet als ontvanger beschouwd.

Een derde is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, organisatie of andere instantie behalve de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming is elke door betrokkene vrijwillig voor het specifieke geval afgegeven weloverwogen en ondubbelzinnige wilsuiting in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnig bevestigende handeling waarmee betrokkene te verstaan geeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere regelingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

KK Vertalingen & Trainingen

Landbouwstraat 60

9648GC Wildervank

Nederland

Tel.: +31 598450894

E-mail: info@kkvertalingen.nl

Website: kkvertalingen.nl

3. Verzameling van algemene gegevens en informatie

U kunt de website van KK Vertalingen & Trainingen bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. We slaan geen gegevens over uw bezoek op, in het bijzonder geen gegevens die naar u als persoon herleidbaar zijn.

4. Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die voor het doel van de opslag noodzakelijk is of voor zover dit door de opsteller van de Europese richtlijnen of de verordeningen of de wet- of regelgeving van enige andere wetgever waaraan de verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen, is voorzien.

Als het doel van de opslag of een bewaartermijn die door de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen of enige andere relevante wetgever is voorgeschreven, vervalt, zullen de persoonsgegevens krachtens de wettelijke bepalingen routinematig worden geblokkeerd of verwijderd.

5. Rechten van de betrokkene

Elke betrokkene heeft volgens de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te verlangen of de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om op elk moment kosteloos informatie van de verwerkingsverantwoordelijke over de van hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van die informatie te ontvangen. Verder heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene het recht op inlichtingen over de volgende informatie toegekend:

Daarnaast heeft de betrokkene recht op informatie over het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met deze verstrekking.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op informatie, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om onmiddellijke correctie te verlangen van onjuiste persoonsgegevens die hem betreffen. Daarnaast heeft de betrokkene, rekening houdend met de doel van de verwerking, het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verlangen, ook middels een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op correctie, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om van de verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is:

Voor zover een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens die bij KK Vertalingen & Trainingen zijn opgeslagen wil laten verwijderen, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.  KK Vertalingen & Trainingen zal ervoor zorgen dat het verzoek om verwijdering onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Wanneer de persoonsgegevens door KK Vertalingen & Trainingen openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke krachtens artikel 17 lid 1 AVG verantwoordelijk is voor het verwijderen van persoonsgegevens, zal KK Vertalingen & Trainingen passende maatregelen nemen, ook van technische aard, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten voor implementatie, om andere voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene alle andere verwerkingserantwoordelijken heeft verzocht om alle links naar die persoonsgegevens of kopieën of vermenigvuldigingen van dergelijke persoonsgegevens te verwijderen voor zover de verwerking niet vereist is. KK Vertalingen & Trainingen zal in het afzonderlijke geval het noodzakelijke maatregelen treffen.

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om verwerkingsbeperking van de verantwoordelijke te verlangen wanneer er aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Voor zover er aan een van de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan en een betrokkene om een verwerkingsbeperking van persoonsgegevens die bij KK Vertalingen & Trainingen zijn opgeslagen wil vragen, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke van KK Vertalingen & Trainingen zal de verwerkingsbeperking dan regelen.

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een verantwoordelijke beschikbaar zijn gesteld in een gestructureerd, gangbaar en met een machine leesbaar formaat te ontvangen. Hij heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zonder dat de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens beschikbaar zijn gesteld dit belemmert. Voorwaarde daarvoor is dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming krachtens artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2 onder a) 2, onder a) van de AVG of een overeenkomst krachtens artikel 6, lid 1 onder b) van de AVG en de verwerking door middel van geautomatiseerde processen plaatsvindt, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van een aan de verantwoordelijke toegewezen taak van openbaar belang of voor de uitoefening van openbaar gezag.

Daarnaast heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20, lid 1, van de AVG het recht te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met KK Vertalingen & Trainingen.

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens krachtens artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie. Dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerde profilering.

In geval van een bezwaar zal KK Vertalingen & Trainingen geen persoonsgegevens meer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor verwerking die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is noodzakelijk voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken.

Wanneer KK Vertalingen & Trainingen persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden voor dergelijke reclamedoeleinden. Datzelfde geldt voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door KK Vertalingen & Trainingen, zal KK Vertalingen & Trainingen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben die bij KK Vertalingen & Trainingen voor wetenschappelijke, historische of voor statistische doeleinden krachtens artikel 89, lid 1, AVG worden verzameld om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van openbaar belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met KK Vertalingen & Trainingen. De betrokkene is niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG ook vrij om zijn recht van bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor hem heeft of, op vergelijkbare wijze, aanzienlijke negatieve gevolgen voor hem heeft, voor zover deze beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan krachtens de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingserantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) is vereist voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt KK Vertalingen & Trainingen passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen. Daartoe behoort ten minste het recht om een persoon van de zijde van de verantwoordelijke in te laten grijpen, het recht om zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

Wanneer de betrokkene rechten met betrekking tot automatische beslissingen wil doen gelden, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Wanneer de betrokkene zijn recht om een toestemming in te trekken wil doen gelden, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

6. Juridische basis voor verwerking

Art. 6 I onder a) AVG vormt voor onze onderneming de juridische basis voor verwerkingsprocessen waarbij wij toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel vragen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, dan vindt de verwerking plaats op basis van Art. 6 I onder b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf aan een wettelijke verplichting is gebonden die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan de belastingplicht, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I onder c) AVG. In uitzonderlijke gevallen zou de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kunnen zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn of haar naam, leeftijd, de gegevens van de ziektekostenverzekering of andere essentiële informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde. Dan zou de verwerking ook zijn gebaseerd op Art. 6 I onder d) AVG. Tenslotte kan de verwerking zijn gebaseerd op Art. 6 I onder f) AVG. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingsprocessen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen vereist indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde te beschermen, voor zover de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet overwegen. Dergelijke verwerkingsprocessen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was deze van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2 AVG).

7. Legitieme belangen bij de gegevensverwerking die door de verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens op artikel 6 I onder f) AVG is gebaseerd, dan is ons legitiem belang het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten ten gunste van het welzijn van al medewerkers en de eigenaar van KK Vertalingen & Trainingen.

8. De bewaartermijn van persoonsgegevens

Het criterium voor de bewaartermijn van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd als deze niet langer noodzakelijk zijn voor nakoming van de overeenkomst of om een overeenkomst aan te gaan.

9. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzakelijkheid voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (bijv. gegevens van de contractant). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te verstrekken wanneer onze onderneming een overeenkomst met hem sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met de betrokkene kan worden gesloten. Betrokkene dient zich aan KK Vertalingen & Trainingen te wenden om zijn persoonsgegevens te verstrekken. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is voorgeschreven of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en over de gevolgen van het niet-verstrekken van de persoonsgegevens.

10. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als onderneming die zich van zijn verantwoordelijkheid bewust is, zien wij af van automatische besluitvorming of profilering.

Deze privacyverklaring is opgesteld door de privacybeleidsgenerator van de Deutsche Gesellschaft für Datenschutz in samenwerking met de advocaten voor mediarecht van WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.